Mail
Articole recente

Asistenţa Socială

Descriere:
– Efectuarea de anchete sociale solicitate de diferite instituţii sau persoane în ceea ce priveşte soluţionarea cererilor persoanelor cu handicap;
– Efectuarea de anchete sociale la solicitarea instanţelor de judecată în vederea încredinţării minorilor, precum şi cu privire la constatarea modului de îngrijire a minorilor în familie;
– Asigurarea serviciului de relaţii cu publicul în ceea ce priveşte problematica socială a persoanelor vârstnice şi soluţionarea în conformitate cu prevederile legale;
– Alte atribuţii stabilite prin lege, prin hotărâri ale Consiliului Local Agriş sau prin dispoziţii ale Primarului;
– Primirea şi întocmirea dosarelor de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
– Stabilirea cuantumului ajutorului social şi supunerea spre aprobare pentru emiterea dispoziţiei Primarului de acordare a dreptului de ajutor social;
– Întocmirea documentaţiei privind acordarea dreptului de ajutor de încălzire în perioada sezonului rece pentru beneficiarii de ajutor social;
– Întocmirea documentaţiei privind respingerea, acordarea, suspendarea, modificarea şi încetarea ajutorului social;
– Actualizarea dosarelor de ajutor social, operarea modificărilor ce se impun;
– Primirea şi întocmirea documentaţiei în vederea acordării drepturilor prevăzute de OUG nr. 105/2005 privind alocaţia familială complementară şi de susţinere pentru familia monoparentală;
– Actualizarea dosarelor întocmite (adeverinţe şcoală trimestrial, venituri la modificare);
– Efectuarea de anchete sociale pentru acordarea dreptului de alocaţie familială complementară şi de susţinere pentru familia monoparentală;
– Întocmirea anchetelor sociale pentru acordarea burselor sociale, medicale, precum şi a rechizitelor şcolare gratuite;
– Întocmirea dosarelor pentru acordarea dreptului privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului pană la vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap.

Acte necesare aferente acestui serviciu
Ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni
şi combustibili petrolieri
– Cerere tip întocmită de unul dintre membrii familiei care are capacitatea deplină de exerciţiu a drepturilor civile;
– Acte doveditoare privind componenţa familiei (original şi copii);
– BI/CI/CI provizorie;
– Certificat de naştere pentru persoanele în vârstă de până la 14 ani;
– Declaraţie tip privind veniturile nete lunare realizate;
– Acte doveditoare: salariul şi alte drepturi salariale; pensii; alte drepturi de asigurări sociale; indemnizaţii cu caracter permanent; burse;
– Acte doveditoare privind veniturile nete anuale realizate din: vânzarea/ utilizarea terenurilor, clădirilor, spaţiilor locative sau altor bunuri mobile şi imobile, altele decât locuinţa minimă şi bunurile necesare nevoilor familiale;
– Alte surse de venit obţinute din: alte creanţe legale, convenţii civile de întreţinere aflate în executare, alte surse;
– Adeverinţa eliberată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă care să ateste faptul că persoanele apte de muncă care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi desfăşurate, potrivit legii, ca membru asociat sau persoană autorizată să desfăşoare o activitate independentă sunt luate în evidenţă pentru încadrarea în muncă, nu au refuzat nejustificat un loc de muncă, nu au refuzat nejustificat participarea la un program de pregătire profesională;
– Dosar cu şină.
Ajutorul social
– Cerere tip întocmită de unul dintre membrii familiei care are capacitatea deplină de exerciţiu a drepturilor civile;
– Acte doveditoare privind componenţa familiei (original şi copii);
– BI/CI/CI provizorie;
– Certificat de naştere pentru persoanele în vârstă de până la 14 ani;
– Declaraţie tip privind veniturile nete lunare realizate;
– Acte doveditoare: salariul şi alte drepturi salariale; pensii; alte drepturi de asigurări sociale; indemnizaţii cu caracter permanent; burse;
– Acte doveditoare privind veniturile nete anuale realizate din: vânzarea/ utilizarea terenurilor, clădirilor, spatiilor locative sau altor bunuri mobile şi imobile, altele decât locuinţa minimă şi bunurile necesare nevoilor familiale;
– Alte surse de venit obţinute din: alte creanţe legale, convenţii civile de întreţinere aflate în executare, alte surse;
– Adeverinţa eliberată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă care să ateste faptul că persoanele apte de muncă care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi desfăşurate, potrivit legii, ca membru asociat sau persoană autorizată să desfăşoare o activitate independentă sunt luate în evidenţă pentru încadrarea în muncă, nu au refuzat nejustificat un loc de muncă, nu au refuzat nejustificat participarea la un program de pregătire profesională;
– Dosar cu şină.
Indemnizaţia pentru creşterea şi îngrijirea copilului
în vârstă de până la 2 ani
– Cerere tip de acordare a indemnizaţiei pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani;
– Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că celălalt părinte natural sau, după caz, o altă persoană dintre cele prevăzute la art. 5, alin.(2), nu beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani;
– Adeverinţă pentru celălalt părinte de la locul de muncă din care să rezulte că a plătit stagiul de cotizare pe ultimile 12 luni, anterior datei naşterii minorului;
– În situaţia în care părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea condiţiilor se demonstrează pe baza anchetei sociale efectuate de autoritatea tutelară. Declaraţia celuilalt părinte trebuie să fie însoţită de documente justificative din care să rezulte dacă a lucrat/nu a lucrat în ultimele 12 luni, anterior datei naşterii copilului (Casa Judeţeană de Pensii, adeverinţă eliberată de angajator/Administraţia Finanţelor Publice).
– Declaraţie notarială (sub sancţiunea falsului în declaraţii), în cazul în care nu se cunosc date despre celălalt părinte;
– Certificat de naştere minor (copie);
– BI/CI ambii părinţii (copie);
– Dosar cu şină.
Alocaţia de stat pentru copii
– Certificat de naştere nou-născut (copie şi original);
– BI/CI ambii părinţii (copie şi original);
– Livret de familie (copie şi original);
– Dosar cu şină.
Alocaţia pentru susţinerea familiei
– Cerere tip;
– Documente doveditoare privind componenţa familiei (original şi copie):
BI/CI; livret de familie; certificat de naştere (pentru copiii sub 14 ani); sentinţa civilă de divorţ rămasă definitivă;
– Adeverinţa de la unitatea şcolară (dovada frecventării unei forme de învăţământ cu menţiunea dacă frecventează sau nu fără întrerupere cursurile unei forme de învăţământ);
– Dovada – în cazul copiilor sub 18 ani care frecventează cursurile unei instituţii de învăţământ organizate potrivit legii în alta localitate – că sunt în întreţinerea familiei;
– Acte doveditoare privind veniturile nete realizate din: salariul net şi alte drepturi salariale (se va specifica şi valoarea tichetelor de masă); pensii; alte drepturi de asigurări sociale; indemnizaţii cu caracter permanent; alocaţii; burse; ajutoare;
– Alte surse de venit obţinute din: arende, chirii, alte fructe civile, naturale sau industrial;
– Adeverinţa eliberată de Registrul Agricol;
– Certificat fiscal (soţ/soţie) eliberat de Primăria Agriş;
– Dosar cu şină (2 bucăţi).
Ajutor de urgenţă
– Acte doveditoare privind componenţa familiei (original şi copii);
– BI/CI ambii părinţii (copie şi original);
– Certificat de naştere pentru persoanele în vârsta de până la 14 ani;
– Acte doveditoare privind veniturile nete realizate de membrii familiei din: salariul şi alte drepturi salariale; pensii; alte drepturi de asigurări sociale; indemnizaţii cu caracter permanent; burse;
– Act constatator al situaţiei de necesitate;
– Dosar cu şină.
Ajutor de înmormântare
– Cerere;
– Acte care fac dovada cheltuielilor (factură, chitanţă, bon fiscal)
– Certificatul de deces (original şi copie).