Mail
Articole recente

Urbanism

DESCRIERE: 
– Eliberează, potrivit prevederilor legale, avize, certificate de urbanism, autorizaţii de construire şi desfiinţare privind locuinţe, instituţii şi servicii comerţ, industrie, extinderi, anexe gospodăreşti, garaje, împrejmuiri, reparaţii, consolidări, renovări, precum şi autorizaţii privind branşarea la reţele utilitare (gaze, apă, energie electrică);
– Păstrează evidenţa avizelor, certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor eliberate pe plan local;
– Păstrează evidenţa certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire eliberate de Consiliul Judeţean Satu Mare;
– Efectuează controale în teritoriu pentru verificarea respectării Legii nr. 50/1991, respectiv a autorizaţiilor, documentelor tehnice, a Codului Civil în vigoare şi întocmeşte procese verbale de contravenţie în cazul constatării abaterilor;
– Se deplasează în teritoriu pentru verificare, constatare şi propune soluţii în urma sesizărilor şi reclamaţiilor cetăţenilor;
– Ţine evidenţa amenzilor aplicate cu menţionarea ducerii la îndeplinire şi a măsurilor propuse pentru intrarea în legalitate, verifică în teren respectarea documentaţiilor ce au stat la baza eliberării autorizaţiei de construire;
– Participă la elaborarea Planului Urbanistic General (PUG) al localităţii şi a Regulamentului de Urbanism şi răspunde aplicarea prevederilor acestora;
– Dispune luarea avizelor autorităţilor pentru lucrările Primăriei Agriş;
– Întocmeşte avize de oportunitate conform Legii nr. 27/2008;
– Întocmeşte raport de specialitate pentru aprobarea documentaţiei de urbanism;
– La terminarea lucrărilor, calculează taxele datorate ca urmare a declaraţiilor beneficiarilor de terminare a lucrărilor (regularizare taxe) şi eliberează procese verbale de terminare a lucrărilor după verificarea acestora în teren.
ÎN ATENŢIA PUBLICULUI :
Dreptul de proprietate asupra construcţiilor se înscrie în Cartea funciară în baza autorizaţiei de construire şi a procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, semnat de reprezentantul autorităţii locale, sau a unui certificat eliberat de autoritatea locală pe raza căreia este edificată construcţia, precum şi a unei documentaţii cadastrale.
În cazul construcţiilor realizate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 453/2001 (1 august 2001) pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991, înscrierea se face:
– în baza autorizaţiei de construire sau, în lipsa acesteia, a certificatului prin care se atestă informaţiile referitoare la construcţie şi deţinătorul acesteia, conform evidenţelor fiscale sau, după caz, celor din Registrul agricol, eliberat de primarul localităţii unde este amplasată această construcţie;
– documentaţiei cadastrale.
Formulare : 
Cerere pentru emitere certificat de urbanism
Cerere pentru emitere autorizaţie de construcţie/desfiinţare
Cerere pentru prelungire valabilitate autorizaţie de construcţie/desfiinţare
Comunicare privind începere lucrări
Comunicare privind încheiere lucrări
Declaraţie privind valorea reală a lucrărilor executate în baza autorizaţiei de construire
Legislaţie în vigoare
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
Ordinul nr. 839/2009 pentru aplicarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;
Hotărârea de Guvern nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism