Mail
Articole recente

Urbanism

DESCRIERE: 

– Eliberează, potrivit prevederilor legale, avize, certificate de urbanism, autorizaţii de construire şi desfiinţare privind locuinţe, instituţii şi servicii comerţ, industrie, extinderi, anexe gospodăreşti, garaje, împrejmuiri, reparaţii, consolidări, renovări, precum şi autorizaţii privind branşarea la reţele utilitare (gaze, apă, energie electrică);
– Păstrează evidenţa avizelor, certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor eliberate pe plan local;
– Păstrează evidenţa certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire eliberate de Consiliul Judeţean Satu Mare;
– Efectuează controale în teritoriu pentru verificarea respectării Legii nr. 50/1991, respectiv a autorizaţiilor, documentelor tehnice, a Codului Civil în vigoare şi întocmeşte procese verbale de contravenţie în cazul constatării abaterilor;
– Se deplasează în teritoriu pentru verificare, constatare şi propune soluţii în urma sesizărilor şi reclamaţiilor cetăţenilor;
– Ţine evidenţa amenzilor aplicate cu menţionarea ducerii la îndeplinire şi a măsurilor propuse pentru intrarea în legalitate, verifică în teren respectarea documentaţiilor ce au stat la baza eliberării autorizaţiei de construire;
– Participă la elaborarea Planului Urbanistic General (PUG) al localităţii şi a Regulamentului de Urbanism şi răspunde aplicarea prevederilor acestora;
– Dispune luarea avizelor autorităţilor pentru lucrările Primăriei Agriş;
– Întocmeşte avize de oportunitate conform Legii nr. 27/2008;
– Întocmeşte raport de specialitate pentru aprobarea documentaţiei de urbanism;
– La terminarea lucrărilor, calculează taxele datorate ca urmare a declaraţiilor beneficiarilor de terminare a lucrărilor (regularizare taxe) şi eliberează procese verbale de terminare a lucrărilor după verificarea acestora în teren.
ÎN ATENŢIA PUBLICULUI :
Dreptul de proprietate asupra construcţiilor se înscrie în Cartea funciară în baza autorizaţiei de construire şi a procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, semnat de reprezentantul autorităţii locale, sau a unui certificat eliberat de autoritatea locală pe raza căreia este edificată construcţia, precum şi a unei documentaţii cadastrale.
În cazul construcţiilor realizate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 453/2001 (1 august 2001) pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991, înscrierea se face:
– în baza autorizaţiei de construire sau, în lipsa acesteia, a certificatului prin care se atestă informaţiile referitoare la construcţie şi deţinătorul acesteia, conform evidenţelor fiscale sau, după caz, celor din Registrul agricol, eliberat de primarul localităţii unde este amplasată această construcţie;
– documentaţiei cadastrale.
Legislaţie în vigoare
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
Ordinul nr. 839/2009 pentru aplicarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;
Hotărârea de Guvern nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism

 

Paşi de urmat de la construire până la intabularea unei construcţii

Mai jos găsiţi paşii care trebuie urmaţi până la intabularea unei construcţii.
Pasul 1: Obţinerea Certificatului de urbanism
Pasul 2: Obţinerea documentelor solicitate prin Certificatul de urbanism: proiecte tehnice, documentaţii, avize, etc.
Pasul 3: Obţinerea Autorizaţiei de construire pe baza documentaţiei solicitate în Certificatul de urbanism
În conformitate cu prevederile art.7 alin.(15) – (151) din Legea nr.50/1991 şi cu respectarea legislaţiei pentru aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, în situaţia în care în timpul executării lucrărilor şi numai în perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire survin modificări de temă privind lucrările de construcţii autorizate, care conduc la necesitatea modificării acestora, titularul are obligaţia de a solicita o nouă autorizaţie de construire.
Pasul 4: Titularul autorizaţiei este obligat:
 1. să anunţe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înştiinţării conform formularului anexat autorizaţiei (formularul-model F.13) la autoritatea administraţiei publice locale emitentă a autorizaţiei;
 1. să anunţe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înştiinţării conform formularului anexat autorizaţiei (formularul-model F.14) la inspectoratul teritorial în construcţii, împreună cu dovada achitării cotei legale de 0,1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;
 1. să anunţe data finalizării lucrărilor autorizate, prin trimiterea înştiinţării conform formularului anexat autorizaţiei (formularul-model F.15) la inspectoratul teritorial în construcţii, odată cu convocarea comisiei de recepţie;
 1. să păstreze pe şantier, în perfectă stare, autorizaţia de construire şi documentaţia tehnică D.T. (D.T.A.C.+D.T.O.E./ D.T.A.D.) vizată spre neschimbare, împreună cu Proiectul Tehnic P.Th şi Detaliile de execuţie pentru realizarea a lucrărilor de construcţii autorizate, pe care le va prezenta la cererea organelor de control, potrivit legii, pe toată durata executării lucrărilor;
 1. în cazul în care, pe parcursul executării lucrărilor, se descoperă vestigii arheologice (fragmente de ziduri, ancadramente de goluri, fundaţii, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.) să sisteze executarea lucrărilor, să ia măsuri de pază şi de protecţie şi să anunţe imediat emitentul autorizaţiei, precum şi Direcţia judeţeană pentru cultură, culte şi patrimoniu;
 1. să respecte condiţiile impuse de utilizarea şi protejarea domeniului public, precum şi de protecţie a mediului, potrivit normelor generale şi locale ;
 1. să transporte materialele care nu se pot recupera sau valorifica în locurile indicate de primăria comunei Agriş, rămase în urma executării lucrărilor de construcţii.
 1. să desfiinţeze construcţiile provizorii de şantier în termen de 15 zile de la terminarea efectivă a lucrărilor;
 1. la începerea execuţiei lucrărilor, să monteze la loc vizibil „Panoul de identificare a investiţiei” (model);
 1. la finalizarea execuţiei lucrărilor, să monteze „Plăcuţa de identificare a investiţiei”;
 1. în situaţia nefinalizării lucrărilor în termenul prevăzut de autorizaţie, să solicite prelungirea valabilităţii acesteia formular), cu cel puţin 15 zile înaintea termenului de expirare a valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare (inclusiv durata de execuţie a lucrărilor);
 1. să prezinte „Certificatul de performanţă energetică a clădirii” la efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor;
 1. să solicite „Autorizaţia de securitate la incendiu” după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor sau înainte de punerea în funcţiune a clădirilor pentru care s-a obţinut „Avizul de securitate la incendiu”;
 1. să regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum şi celelalte obligaţii de plată ce îi revin, potrivit legii, ca urmare a realizării investiţiei (mai multe informatii aici);
 1. să declare construcţiile proprietate particulară realizate, în vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unităţile subordonate acestora, după terminarea lor completă şi nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului de valabilitate a autorizaţiei de construire/desfiinţare (inclusiv durata de execuţie a lucrărilor).

Informaţii utile certificat de urbanism

Informaţii generale
Certificatul de urbanism este un act de informare ce contine :
– elemente privind regimul juridic, tehnic si economic al terenului si constructiilor existente la data solicitarii
– caracteristicile zonei in care se gaseste imobilul
– stabileste cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite in functie de specificul amplasamentului (conform PUG aprobat)
– lista cu avizele si acordurile necesare in vederea autorizarii
– documentele pe care trebuie sa le contina documentatia de autorizare

Scop

Certificatele de urbanism se elibereaza in scopul :
– lucrarilor de construire
– lucrarilor de desfiintare
– relatii despre terenuri sau imobile vanzari, cumparari, dezmembrari, parcelari, comasari, partaje, succesiuni
– concesionare
– adjudecarii licitatiilor de proiectare in faza studiu de fezabilitate
– cereri in justitie
ACTE NECESARE
Documentatia necesara eliberarii unui certificat de urbanism:
– Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism (Formular – tip)
– Document de plata a taxei de certificat de urbanism – (copie)
– Plan de situatie , elaborat pe suport topografic- vizat de O.C.P.I. scarile 1:5000 pana la 1:500 ( 2 exemplare)
– Titlu de proprietate asupra imobilului – copie
 1. Cerere tip – se descarcă de pe asest site la rubrica Formulare sau
 1. Taxa Certificat de Urbanism – conform Hotărârii Consiliului Local
 1. Plan de situatie pe suport topografic, vizat de O.c.p.i. , scarile 1:5000 pana la 1:500 ( 2 exemplare) intocmit conform Legii 50/1991 republicata in 2004 Planul de situatie pe suport topografic, vizat de O.c.p.i. se accepta a fi inlocuit cu planul pentru inscrierea la Cartea funciara sau de la vanzare-cumparare daca este realizat pe suport topografic vizat de O.c.p.i. atat la faza de certificat de urbanism cat si la faza de autorizatie de construire, pentru urmatoarele tipuri de lucrari care nu modifica suprafata construita a constructiei existente:
– bransamente utilitati;
– schimbari de destinatie;
– recompartimentari interioare supraetajari;
– consolidari;
– inchideri balcoane la etaj
 1. Copie dupa titul de proprietate. Titlul de proprietate poate fi :
– contract vanzare/ cumparare
– contract de schimb contract de donatie
– certificat de mostenitor
– act administrativ de restituire hotarare judecatoreasca
– contract de concesiune
– contract de cesiune
– contract de comodat
– contract de inchiriere si cu acordul expres al proprietarului de drept
NOTA : pentru schimbari de destinatie a unor spatii existente fara realizarea altor modificari sau lucrari de constructie nu e necesara emiterea autorizatiei de construire , se va elibera doar certificatul de urbanism pe baza urmatoarelor documente :
– cerere tip
– taxa certificat urbanism
– act de proprietate
– plan de situatie
– declaratie notariala, pe propria raspundere, ca imobilul nu face obiectul vreunui litigiu aflat pe rolul instantelor judecatoresti
– memoriu tehnic pentru schimbarea destinatiei si planuri releveu cu situatia existenta si releveu cu noua destinatie intocmite, semntate si stampilate de arhitect;
Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism se realizeaza la cererea titularului si se solicita cu cel putin 15 zile inaintea expirarii pentru o perioada de maxim 12 luni.
Acte necesare pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism:
-cerere tip (la sectiunea Formulare a acestui site)
-certificat de urbanism – in original
– taxa prelungire certificat urbanism egala cu 30% din valoarea taxei initiale

Informaţii utile autorizaţia de construire

Informaţii generale
Începerea construirii înaintea obtinerii autorizatiei de constructie, chiar dacã s-a emis Certificatul de urbanism, se sanctioneazã conform legii.
Orice constructie care are acoperis, chiar dacã nu s-a finalizat constructia, aceasta trebuie anuntatã la primãria comunei Agriş la departamentul de Taxe si Impozite. Acest lucru trebuie fãcut chiar dacã autorizatia de construire este încã valabilã, deoarece odatã cu montarea acoperisului, clãdirea este consideratã locuibilã si trebuie impozitatã ca atare, indiferent dacã este finisatã sau nu. În caz contrar se pot aplica sanctiuni.
Dacã la expirarea Autorizatiei de constructie încã nu ati finalizat constructia aveti obligatia de a prelungi autorizatia.
Prelungirea  Autorizatiei de construire/demolare se face cu maxim 15 zile inainte de data expirarii acestora.
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire care urmează a fi folosită ca locuinţă sau anexă la locuinţă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii.
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier.
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie.
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afisaj, a firmelor şi rec1amelor este de 8,00 lei pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie.
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie decât cele prevăzute până în prezent este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv instalaţiile aferente.
Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egala cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea autorizaţi ei iniţiale.
Autorizaţia de construire
Este actul de autoritate al administratiei publice locale pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor prevazute de lege, referitoare la amplasarea, proiectatrea, executarea si functionarea constructiilor proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii se intocmeste pentru:
– autorizarea executariii lucrarilor de construire-P.A.C.
– autorizarea executariii lucrarilor de desfiintare- P.A.D.
– autorizarea executarii organizarii lucrarilor- P.O.E.
ACTE NECESARE pentru P.A.C.:
 1. Cerere tip cu Anexa (se descarca de pe acest site de la secţiunea formulare sau de la biroul de urbanism al primăriei Agriş)
 1. Copie Certificat Urbanism
 1. Titlu asupra imobilului
 2. Declaratie notariala ca imobilul (teren si constructii) nu face obiectul unui litigiu, aflat pe rolul instantelor judecatoresti
5.Proiectul pentru executarea lucrarilor de construire-P.A.C. , intocmit conform Anexei 1 la Legea nr.50/1991 republicata in 2004 -CONTINUTUL –CADRU al proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, (se depune in 2 exemplare – Proiectul pentru autorizarea lucrarilor este extras din proiectul tehnic pentru executia lucrarilor, se elaboreaza de cadre tehnice cu pregatire superioara numai in domeniul arhitecturii, constructiilor si instalatiilor si se verifica de verificatori de proiecte atestati.
 1. Avizele si cordurile cerute prin certificatul de urbanism
Pentru ce construcţii am nevoie de autorizaţie de construire?
Conform Legii 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, la:
“Art. 3. – (1) Constructiile civile, industriale, agricole, cele pentru sustinerea instalatiilor si utilajelor tehnologice, pentru infrastructura de orice fel sau de oricare alta natura se pot realiza numai cu respectarea autorizatiei de construire, precum si a reglementarilor privind proiectarea si executarea constructiilor, pentru:
a)lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel, precum si a instalatiilor aferente acestora, cu exceptia celor prevazute la art. 11;
b)lucrari de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, care urmeaza sa fie efectuate la constructii reprezentand monumente istorice, inclusiv la anexele acestora, identificate in acelasi imobil – teren si/sau constructii, la constructii amplasate in zone de protectie a monumentelor si in zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la constructii cu valoare arhitecturala sau istorica deosebita, stabilite prin documentatii de urbanism aprobate;
c)lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare si reabilitare privind caile de comunicatie de orice fel, drumurile forestiere, lucrarile de arta, retelele si dotarile tehnico-edilitare, bransamente si racorduri la retele de utilitati, lucrarile hidrotehnice, amenajarile de albii, lucrarile de imbunatatiri funciare, lucrarile de instalatii de infrastructura, lucrarile pentru noi capacitati de producere, transport, distributie a energiei electrice si/sau termice, precum si de reabilitare si retehnologizare a celor existente;
d)imprejmuiri si mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri, locuri de joaca si agrement, piete si alte lucrari de amenajare a spatiilor publice;
f)lucrari, amenajari si constructii cu caracter provizoriu necesare in vederea organizarii executarii lucrarilor, in conditiile prevazute la art. 7 alin. (1) si (13);
g)organizarea de tabere de corturi, casute sau de rulote;
h)lucrari de constructii cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, copertine si pergole situate pe caile si spatiile publice, anexe gospodaresti, precum si anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate in extravilan;
i)cimitire – noi si extinderi.
Pentru ce construcţii nu am nevoie de autorizaţie de construire?
Conform Legii 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, la:
Art. 11. – (1) Se pot executa fara autorizatie de construire urmatoarele lucrari care nu modifica structura de rezistenta si/sau aspectul arhitectural al constructiilor:
 1. a) reparatii la imprejmuiri, acoperisuri, invelitori sau terase, atunci cand nu se schimba forma acestora si materialele din care sunt executate;
 1. b) reparatii si inlocuiri de tamplarie interioara si exterioara, daca se pastreaza forma, dimensiunile golurilor si tamplariei, inclusiv in situatia in care se schimba materialele din care sunt realizate respectivele lucrari, cu exceptia cladirilor declarate monumente istorice, in conditiile legii;
 1. c) reparatii si inlocuiri de sobe de incalzit;
 1. d) zugraveli si vopsitorii interioare;
 1. e) zugraveli si vopsitorii exterioare, daca nu se modifica elementele de fatada si culorile cladirilor;
 1. f) reparatii la instalatiile interioare, la bransamentele si racordurile exterioare, de orice fel, aferente constructiilor, in limitele proprietatii, montarea sistemelor locale de incalzire si de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum si montarea aparatelor individuale de climatizare si/sau de contorizare a consumurilor de utilitati;
 1. g) reparatii si inlocuiri la pardoseli;
 1. h) lucrari de reparatii, inlocuiri ori reabilitari fara modificarea calitatii si formei arhitecturale a elementelor de fatada, daca aceste lucrari nu se executa la constructiile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b), astfel:
 1. finisaje interioare si exterioare – tencuieli, placaje, altele asemenea;
 1. trotuare, ziduri de sprijin ori scari de acces;
 1. lucrari de reabilitare energetica a anvelopei si/sau a acoperisului – daca nu se schimba sistemul constructiv al acestuia, respectiv terasa/sarpanta – la cladiri de locuit individuale cu cel mult 3 niveluri, care nu sunt monumente istorice clasate sau in curs de clasare, respectiv situate in afara zonelor de protectie a monumentelor si/sau a zonelor construite protejate stabilite potrivit legii;
 1. i) lucrari de intretinere la caile de comunicatie si la instalatiile aferente;
 1. j) lucrari de investigare, cercetare, expertizare, conservare si restaurare a componentelor artistice ale constructiilor prevazute la art. 3 lit. b), cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor si al autoritatii administratiei publice judetene sau locale, dupa caz;
 1. k) lucrari de foraje si sondaje geotehnice pentru constructii de importanta normala sau redusa, situate in afara zonelor de protectie instituite pentru zacaminte acvifere;
 1. l) lucrari de constructii funerare subterane si supraterane, cu avizul administratiei cimitirului.
 1. m) lucrari de compartimentare provizorie nestructurala.
(2) Se pot executa fara autorizatie de construire si lucrari pentru amplasarea de tonete, pupitre acoperite sau inchise, destinate difuzarii si comercializarii presei, cartilor si florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fara fundatii si platforme, precum si fara racorduri si/sau bransamente la utilitati urbane, cu exceptia energiei electrice.
TAXA DE REGULARIZARE pentru AUTORIZATIA de CONSTRUIRE (la terminarea lucrarii)
ACTE NECESARE:
 1. Pentru persoane fizice:
– Autorizatia de construire
– Documentatia tehnica
– Proces-verbal de receptie
 1. Pentru persoane juridice:
– Autorizatia de construire
– Documentatia tehnica
– Proces-verbal de receptie
– Nota contabila

Formulare : 

>>Cerere pentru emitere certificat de urbanism<<
>>Cerere pentru emitere autorizaţie de construcţie/desfiinţare<<
>>Cerere pentru prelungire valabilitate autorizaţie de construcţie/desfiinţare<<
>>Comunicare privind începere lucrări<<
>>Comunicare privind încheiere lucrări<<
>>Declaraţie privind valorea reală a lucrărilor executate în baza autorizaţiei de construire<<