Mail
Articole recente

Contabilitate

Descriere:
– Organizează şi conduce întreaga evidenţă contabilă la nivelul autorităţii publice în conformitate cu prevederile legale în vigoare pe următoarele acţiuni:
– contabilitatea mijloacelor fixe şi evidenţa operativă la locurile de folosire, astfel încât să răspundă cerinţelor privind asigurarea controlului gestiunii mijloacelor fixe;
– contabilitatea materialelor şi obiectelor de inventar – contabilitatea sintetică se ţine valoric cu ajutorul conturilor sintetice; contabilitatea analitică a materialelor şi obiectelor de inventar se ţine cantitativ şi valoric;
– contabilitatea mijloacelor băneşti;
contabilitatea decontărilor;
-contabilitatea cheltuielilor – se organizează pe clasificaţia bugetară (capitole, articole aliniate);
– Asigură respectarea legalităţii privind întocmirea şi valorificarea tuturor documentelor financiar-contabile prezentate pentru aprobare ordonatorului principal de credite;
– Organizează, asigură şi răspunde de exercitarea, conform prevederilor legale a controlului financiar preventiv pe toate documentele conform OG nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv și a dispoziției Primarului;
– Organizează, ori de câte ori este nevoie, dar cel puţin o dată pe an, inventarierea bunurilor materiale şi valorilor băneşti ce aparţin comunei;
– Asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;
– Urmăreşte întocmirea lunară a balanţei de verificare şi darea de seamă lunară trimestrială şi anuală;
– Asigură persoanele pentru comisiile de specialitate ale Cosiliului Local;
– Întocmește rapoartele către Consiliul Local pe linie de specialitate;
– Înregistrează facturile în ordinea intrării în contabilitate şi operează în calculator pe fiecare furnizor şi factură în parte;
– Ţine evidenţa contabilă a furnizorilor, face corespondenţa cu furnizorii;
– Ţine evidenţa contabilă a materialelor cantitativ şi valoric. La primirea actelor primare, verifică respectarea formularisticii, completarea datelor cerute de formular, corectitudinea lor şi existenţa semnăturilor legale;
– Înregistrează intrările de materiale din sponsorizare, transferul material/obiecte de inventor, înregistrează intrările în custodie;
– Ţine evidenţa contabilă a obiectelor de inventar, verifică şi contabilizează documentele primare;
– Întocmeşte Nota de intrare-recepţie, dacă achiziţia se referă la un material sau obiect de inventar, pe care o listează și o atașează la documentele de plată;
– Introduce toate elementele necesare înregistrării în evidenţa de gestiune, contabilă şi financiară a activelor fixe din gestiunile ce aparţin sediilor administrative ale instituţiei;
– Înregistrează în contabilitate mijloacele fixe închiriate, în gestiunile ce aparţin sediilor administrative ale instituţiei, luate în leasing, în contul extrabilanţier;
– Înregistrează în contabilitate contractele de închiriere din gestiunile ce aparţin sediilor administrative ale instituţiei, leasing şi plata chiriei şi a ratelor de leasing în contul extrabilanţier;
– Închide luna şi deschide luna următoare în cazul gestiunilor;
– Se ocupă de pregătirea pentru plată a facturilor. Întocmeşte ordinele de plată în operaţiuni de Trezorerie, semnează ordinele de plată conform Dispoziţiei Primarului.
În prealabil, verifică existenţa propunerii de angajare a unei cheltuieli, a angajamentului bugetar şi legal şi a documentelor justificative (referatul de necesitate, comanda sau contractul de furnizări de servicii, materiale, obiecte de inventar şi mijloace fixe, nota de intrare-recepţie), obţine vizele de legalitate, realitate, regularitate pe facturi, urmăreşte ca facturile să fie completate cu datele privind nr. de contract, poziţia bugetară, poziţia din lista de investiţii de la care se efectuează plata, urmăreşte ca situaţiile de lucrări, propunerea de angajare a unei cheltuieli , angajamentul bugetar şi legal să fie semnate de persoanele autorizate;
– Ţine evidenţa garanţiilor de bună execuţie pe fiecare obiectiv de investiţii în parte şi pe fiecare furnizor, semnează din partea serviciului buget contabilitate, pe cererea de restituire a garanţiei către furnizor, întocmeşte nota contabilă în contul extrabilanţier;
– Verifică înainte de efectuarea ultimei plăţi existenţa constituirii integrale a garanţiei de bună execuţie, corelată cu plăţile efectuate pentru fiecare contract;
– Întocmeşte prognoza efectuării cheltuielilor, decadal, la termenele stabilite către Trezorerie;
– Întocmeşte centralizatorul de salarii şi ordinele de plată cu reţinerile din salarii pentru terţi şi sumele cuvenite bugetului statului. Se confruntă cu datele din evidenţa contabilă;
– Verifică lunar soldul conturilor din balanţa de verificare şi concordanţa dintre conturile sintetice şi cele analitice;
– Răspunde de componenţa soldului conturilor;
– Listează Fişa cont operaţiuni diverse şi în Tranzacţia Notă Contabilă generează Raportul Notă Contabilă;
– Întocmeşte CEC-ul în numerar;
– Ţine evidenţa fondului de risc;
– Înregistrează operaţiunile conform extraselor bancare;
– Ţine evidenţa contului Furnizori debitori, Avansuri furnizori şi Debitori, sesizează şeful ierarhic cu privire la recuperarea lor până la sfârşitul anului;
– Ţine evidenţa garanţiilor pentru oferta depusă la licitaţii pe fiecare plătitor în parte şi pe fiecare dosar de achiziţie, semnează din partea serviciului financiar contabil pe cererea de restituire a garanţiei către plătitor, întocmeşte nota contabilă în cont;
– Completează Registrul jurnal şi Registrul inventar. Verifică în programul informatic corelaţiile dintre Registrul jurnal, Balanţa de verificare şi Fişa de cont;
– Urmăreşte listarea documentelor de evidenţă contabilă, lunar (registru jurnal, fişe cont, balanţe);
– Întocmeşte la darea de seamă lunară și trimestrială nota explicativă pentru conturile din bilanţ la codurile care se raportează;
– Face parte din comisia de recepţie a bunurilor materiale, semnează pe nota de intrare- recepţie;
– Efectuează controlul financiar intern pentru operaţiunile şi documentele prevăzute de OMF nr. 1792/2002;
– Întocmeşte dispoziţiile de plată sau încasare în numerar în casieria unităţii;
– Depune actele la Trezoreria Brazi şi ridică extrasele de cont, verificând numărul contului şi actele justificative pentru sumele prevăzute în extras;
– Ţine evidenţa încasărilor şi plăţilor cu ajutorul Registrului de casă, pe bază de documente justificative;
– Ţine evidenţa fondului de rulment şi a rezultatului execuţiei bugetare din anii precedenţi 82.98.02 aferentă fondului de rulment. La sfârşitul anului întocmeşte notele de închidere a execuţiei bugetare;
– Întocmeşte situaţiile statistice solicitate de Institutul Naţional de Statistică în colaborare cu personalul care ţine evidenţa contabilă a operaţiunilor respective;
– Întocmește procesul verbal de inventariere;
– Întocmește procesul verbal de casare pe baza propunerilor primite de la comisiile de inventariere;
– Ține evidența contractelor în care Comuna Agriş este parte;
– Întocmește trimestrial componența soldurilor;
– Arhivează documentele pe care le gestionează şi documente comune la solicitarea şefului ierarhic superior;
– Participă la întocmirea dării de seamă trimestriale şi anuale;
– Participă la inventarierea patrimoniului, urmărind confruntarea datelor din evidenţa contabilă scriptică, cu rezultatul inventarierii faptice şi înregistrează rezultatele inventarierii;
– Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului Local, dispoziţii ale Primarului.