Mail
Articole recente

Taxe şi Impozite Locale

 DESCRIERE :
– Urmăreşte întocmirea şi depunerea, în termenele cerute de lege, a declaraţiilor de impunere de către contribuabili;
– Gestionează documentele referitoare la impunerea fiecărui contribuabil, grupate într-un dosar fiscal unic;
– Verifică periodic sinceritatea declaraţiilor depuse de contribuabili stabilind, după caz, diferenţe faţă de impunerea iniţială;
– Aplică sancţiunile prevăzute de actele normative tuturor persoanelor fizice/juridice care încalcă prevederile legale;
– Efectuează impunerea din oficiu a contribuabililor care nu şi-au corectat declaraţiile iniţiale;
– Întocmeşte documentaţiile necesare în limita competenţei şi propune acordarea de amânări sau eşalonări, reduceri, scutiri în baza cererilor impuse de contribuabili şi conduce evidenţa facilităţilor acordate;
– Asigură şi răspunde de integritatea, confidenţialitatea şi securitatea datelor din documentele conţinute de fiecare dosar fiscal;
– Efectuează acţiuni de control în vederea identificării şi impunerii cazurilor de evaziune fiscală. În funcţiile de situaţiile apărute, solicită sprijinul altor compartimente din Primărie;
– Verifică persoanele fizice/juridice asupra determinării materiei impozabile reale, precum şi asupra stabilirii impozitelor şi taxelor datorate bugetului local şi stabileşte în sarcina contribuabililor diferenţe de impozite si taxe;
– Întocmeşte borderourile de debite şi scăderi şi urmăreşte operarea lor în evidenţele sintetice şi analitice şi asigură gestionarea lor;
– Asigură cuprinderea în activitatea de verificare şi stabilire a impozitelor şi taxelor a tuturor persoanelor fizice/juridice care au calitatea de contribuabili;
– Cercetează obiecţiile şi contestaţiile persoanelor fizice/juridice privind stabilirea impozitelor şi taxelor şi propune soluţii de rezolvare;
– Propune, în condiţii prevăzute de lege, restituirea de impozite şi taxe, compensări între impozitele şi taxele locale;
– Soluţionează în termen cererile depuse de contribuabili;
– Transmite documentaţia pentru urmărire în cazul diferenţelor de impozite şi taxe, penalităţi de întârziere şi amenzi stabilite persoanelor fizice/juridice;
– Efectuează analize şi întocmeşte informări în legătură cu verificarea, constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor, rezultatele acţiunilor de verificare şi măsurile luate pentru nerespectarea legislaţiei;
– Asigură păstrarea confidenţialităţii lucrărilor efectuate şi a informaţiilor deţinute;
– Îndeplineşte orice alte atribuţii repartizate de Primar privind impozitele şi taxele locale;
– Desfăşoară activitate de executare silită a persoanelor fizice/juridice şi cea de stingere a creanţelor conform prevederilor legale în vigoare;
– Evidenţiază şi urmăreşte debitele restante primite spre urmărire;
– Întocmeşte dosare pentru debitele primite spre executare silită de la alte unităţi şi asigură respectarea prevederilor legale privind identificarea debitorilor şi confirmarea titlurilor executorii primite de la alte organe;
– Întocmeşte actele necesare aplicării procedurii de executare silită;
– Efectuează sau solicită evaluarea bunurilor sechestrate;
– Dispune pe baza convenţiei încheiate cu debitorii sau cu terţe persoane juridice, transmiterea sau stingerea obligaţiilor bugetului local prin modalităţile prevăzute de lege;
– Întocmeşte documentaţiile şi propunerile privind debitorii insolvabili;
– Verifică periodic contribuabilii înscrişi în evidenţa separată şi urmăreşte starea de insolvabilitate pentru aceştia, în cadrul termenului de prescripţie legal;
– Soluţionează cererile plătitorilor prin care se solicită relaţii referitoare la aplicarea executării silite şi a modalităţilor de stingere a creanţelor;
– Elaborează, pe baza datelor deţinute, informări şi situaţii privind realizarea creanţelor bugetare;
– Desfăşoară activitatea de încasare pe teren a debitelor restante de la persoane fizice/ juridice, amenzile aplicate de serviciile proprii ale Primăriei Agriş şi cele preluate de la instituţiile şi agenţii economici care constituie venituri la bugetul local;
– Preia în evidenţă debitele pentru titlurile executorii primite de la alte unităţi, care în prealabil au fost verificate şi urmează a fi confirmate;
– Asigură respectarea prevederilor legale privind identificarea debitorilor şi confirmarea titlurilor executorii primite de la alte organe.