Mail
Articole recente

OBLIGAŢII CETĂŢENI

OBLIGAŢII CETĂŢENI

ROMÂNIA

JUDEȚUL SATU MARE

Comuna Agriş

Consiliul Local AGRIŞ

Localitatea Agriş, Str. Csűry Bálint , Nr. 68, Cod Poştal 447066, Judeţul Satu-Mare,

Tel/Fax:0261-878111, e-mail: primaria@comunaagris.ro

 

 

OBLIGAŢIILE

 

în domeniul edilitar-gospodăresc, al ordinii şi liniştii publice, al salubrizării, întreţinerii curăţeniei şi igienei publice şi a protecţiei mediului înconjurător, al creşterii animalelor, al regulilor pentru prevenirea incendiilor şi al circulaţiei rutiere în comuna Agriş, pentru persoanele fizice, agenţii economici, instituţiile publice şi alte persoane juridice, precum şi sancţiunile aplicabile în cazul nerespectării acestora

           

 

CAP. I        ADMINISTRAREA DOMENIULUI  PUBLIC,  ÎNTREŢINEREA  SPAŢIILOR PUBLICE, A TERENURILOR  ŞI  CLĂDIRILOR PUBLICE

ŞI PRIVATE

 

            ART. 1. Asigurarea şi păstrarea curăţeniei şi ordinii pe teritoriul localităţilor, buna gospodărire a acestora şi respectarea normelor de igienă constituie o obligaţie fundamentală a autorităţilor administraţiei publice locale, a instituţiilor publice, agenţilor economici şi a altor persoane juridice, precum şi a cetăţenilor.

            ART. 2. Instituţiilor publice, agenţilor economici şi celorlalte persoane juridice le revin următoarele obligaţii:

 1. a) să întreţină în stare corespunzătoare imobilele în care îşi desfăşoară activitatea, prin efectuarea lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a altor lucrări specifice;
 2. b) să asigure întreţinerea firmelor şi a faţadelor imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea, inclusiv spălarea, curăţarea şi zugrăvirea periodică a acestora;
 3. c) să asigure curăţenia la locurile de depozitare a materialelor în curţile interioare şi pe celelalte terenuri pe care le deţin, precum şi pe căile de acces;
 4. d) să  asigure  igiena  în  imobilele  şi  incintele deţinute  sub  orice  forma,  prin  activităţi de  curatare, dezinsecţie şi deratizare;
 5. e) să  depoziteze  corespunzător  reziduurile  menajere,  industriale,  agricole,  precum  şi  materialele refolosibile;
 6. f) să efectueze şi să menţină curăţenia trotuarelor, a părţii carosabile a străzii sau a drumului, a locurilor de parcare pe care le folosesc şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor şi incintelor în care îşi desfăşoară activitatea;
 7. g) să respecte măsurile stabilite de consiliul local pentru asigurarea igienei publice şi curăţeniei în localităţi;
 8. h) să  asigure  curăţarea  mijloacelor  de  transport  şi  a  utilajelor  la  intrarea  acestora  pe  drumurile publice;
 9. i) să  execute  arderea  miriştii,  vegetaţiei  uscate  şi  a  resturilor  vegetale  numai  după  obţinerea permisului de lucru cu focul, conform prevederilor Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 de la primăria comunei.

            ART. 3 În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe cetăţenilor le revin următoarele obligaţii:

 1. a)  întreţinerea  şi  curăţenia  locuinţelor  pe  care  le  deţin  în  proprietate  sau  cu  chirie,  a  anexelor gospodăreşti, a curţilor şi imprejmuirilor acestora;
 2. b)  curăţarea  faţadelor  locuinţelor  şi  a  altor  construcţii  amplasate  la  frontul  străzii,  tencuirea  şi zugravirea periodică a acestora;
 3. c)  finalizarea  construcţiilor  începute,  pe  baza  autorizaţiei  de  construcţie  eliberate  de  primar,  în condiţiile şi în termenul stabilite de acesta;
 4. d) repararea şi întreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor;
 5. e) menţinerea curăţeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porţiunea din dreptul gospodăriei şi a locurilor de parcare pe care le folosesc;
 6. f) îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc sau pe care le folosesc în alte scopuri;
 7. g) păstrarea curăţeniei pe arterele de circulaţie şi în locurile publice;
 8. h) respectarea măsurilor stabilite de consiliul local pentru asigurarea igienei publice şi a curăţeniei în localităţi;
 9. i) depozitarea reziduurilor menajere şi a gunoaielor numai în locurile speciale şi în modul stabilit de consiliul local;
 10. j) curăţarea şi întreţinerea şanţurilor, rigolelor şi podeţelor aferente proprietăţii;
 11. k) executarea arderii miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în condiţii meteorologice fără vânt,  prin  colectarea  în  grămezi  a  vegetaţiei  uscate  şi  a  resturilor  vegetale  în  cantităţi  astfel  încât arderea să poată fi controlată, numai pe timp de zi, cu asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea  eventualelor  incendii  şi  supravegherea  permanentă  a  arderii  şi  stingerea  totală  a  focului înainte de părăsirea locului arderii.

            ART. 4. Constituie contravenţii în domeniul administrării domeniului public, întreţinerii spaţiilor publice, a terenurilor şi a clădirilor publice şi private faptele săvârşite de agenţii economici, instituţiile publice, alte persoane juridice sau persoanele fizice şi se sancţionează cu amendă, după cum urmează :

 1.       a)  Neîntreţinerea  în  stare  corespunzătoare  a  curăţeniei  şi  igienei  în  clădiri,  locuinţe,  anexe gospodăreşti,    curţi,    grădini,    spaţii    publice    în    jurul    imobilelor    aflate    în    administrarea proprietarilor/locatarilor, persoane fizice sau juridice, se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei pentru persoanele fizice şi de la 500 la 1.000 lei pentru persoanele juridice;
 2. b)  Ocuparea  abuzivă  a  terenurilor  publice  ori  schimbarea  destinaţiei  iniţiale  a  acestora,  se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 2.500 lei;
 3. c) Nerefacerea în termenul stabilit de autorităţile competente  a distrugerilor de orice fel, inclusiv în urma unor accidente de circulaţie, a tuturor amenajărilor de pe domeniul public de genul: plantaţii, stâlpi de orice fel, mobilier urban, borduri, împrejmuiri, etc., se sancţionează cu amendă de la 500 la 1.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 1.000 la 2.500 lei pentru persoanele juridice;

Pentru pagubele cauzate, contravenienţii vor achita şi despăgubiri egale cu valoarea de refacere a bunului distrus sau degradat.

 1. d)  Neîntreţinerea  în  stare  corespunzătoare  a  imobilelor  deţinute  cu  orice  titlu   –  reparaţii  şi zugrăvire  a  părţilor  exterioare  ale  clădirilor,  neînlocuirea  jgheaburilor,  burlanelor  uzate,  ţiglelor  şi  a geamurilor sparte şi a panourilor publicitare uzate etc.- se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei pentru persoanele fizice şi de la 500 la 1.000 lei pentru persoanele juridice;
 2. e) Nemarcarea şi neizolarea imediată a zonei expuse, de către proprietarul construcţiei care, ca urmare a gradului de degradare al acesteia (desprinderi de elemente constructive, părţi din faţadă sau acoperiş) afectează spaţiul public, se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei pentru persoanele fizice şi de la 500 la 1.000 lei pentru persoanele juridice;
 3. f) Neexecutarea de către proprietar a lucrărilor de întreţinere, reparaţii sau înlocuire a elementelor de construcţii şi instalaţii aflate în folosinţă exclusivă a acestuia, dacă acesta este de natură să aducă prejudicii celorlalţi proprietari, se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei;
 4. g) Neafişarea numărului de imobil de către proprietar se sancţionează cu amendă de la 50 la 200 lei;
 5. h) Deteriorarea sau murdărirea în orice fel a clădirilor publice se sancţionează cu amendă de la 500 la 1.000 lei;
 6. i) Scrierea sau executarea desenelor (graffiti, semne, inscripţii, etc.) pe pereţii imobilelor, garduri, porţi publice sau private se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei;
 7. j) Ocuparea domeniului  public  cu  orice  fel  de  construcţii  sau  materiale,  montarea  schelelor  sau macaralelor  de  construcţii,  containerelor,  montarea  de  mobilier,  chioşcuri,  corturi  sau  tonete  pentru desfăşurarea unor activităţi comerciale, cu parcuri de distracţii şi altele, fără aprobarea Primăriei sau fără achitarea taxelor legale se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei pentru persoanele fizice şi de la 500 la 1.000 lei pentru persoanele juridice;

Materialele de construcţie: mortar, beton, nisip, balast, pământ rezultat din săpături, alte deşeuri amestecate/resturi rezultate din activităţi de reparaţii şi amenajări la clădiri şi locuinţe şi din demolarea unor construcţii civile sau industriale, pot fi depozitate pe domeniul public, dacă nu afectează solul, cu condiţia achitării taxelor  legale pentru ocuparea temporară a domeniului public şi depozitarea lor în mod  ordonat,  în  recipiente  standardizate,  compatibile  cu  sistemul  de  colectare  şi  transport  al operatorului  public  de  salubrizare  sau  al  constructorului  contractat  pentru  ridicarea  şi  transportul acestora.

 1. k)  Abandonarea pe domeniul public a aparatelor de orice fel, a utilajelor defecte, tonetelor sau chioşcurilor, construcţiilor metalice, precum şi depozitarea autovehiculelor în stare de degradare sau în curs de dezmembrare pe domeniul public (parcări, alei, platforme, platforme gospodăreşti, zone verzi, carosabil) se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei pentru persoanele fizice şi de la 500 la 000 lei pentru persoanele juridice;
 2. l) Ocuparea  sau  îngrădirea  zonelor  verzi  aparţinând  domeniului  public,  fără  avizul  Primăriei,  se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei;
 3. m)  Deteriorarea  mobilierului  urban  (bănci,  coşuri,  jardiniere,  stâlpi,  ),  a  spaţiilor  de  joacă pentru  copii,  a  dotărilor  din  bazele  sportive,  a  împrejmuirilor   destinate  protejării  spaţiilor  verzi,  a containerelor pentru deşeurile stradale, a panourilor cu reclame sau afişaj, a staţiilor de autobus, a chioşcurilor sau a altor dotări aflate pe domeniul public prin rupere, tăiere, lovire, călcare, aprindere, etc., sau prin înscrierea oricăror semne pe obiectele enumerate se sancţionează cu amendă de la 200 la 1.000 lei;
 4. n)  Utilizarea mobilierului terenurilor de joacă de persoane trecute de 14 ani şi desfăşurarea de alte activităţi, în afara orelor de program afişate, pe terenurile de joacă se sancţionează cu amendă de la 200 la 1.000 lei;
 5. m) Modificarea poziţiei iniţiale a indicatoarelor de semnalizare rutieră se sancţionează cu amendă de la 500 la 1.000 lei;
 6. p) Montarea de indicatoare rutiere (sau de orice fel) de către persoane neautorizate şi fără acordul Primăriei se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoane fizice şi de la 1.000 lei la 2.500 lei pentru persoane juridice;
 7. q) Executarea de lucrări de orice natură în carosabil, trotuare, zone verzi fără autorizaţie eliberată de către Primărie, se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 1.500 lei pentru persoanele fizice şi de la 1.500 – 2.500 lei pentru persoanele juridice.

Excepţie fac lucrările de intervenţie de urgenţă efectuate de administratorii reţelelor de utilităţi, care se reglementează prin protocoalele încheiate cu autoritatea locală.

 1. r) Nesemnalizarea corespunzătoare de către executant a lucrărilor efectuate pe domeniul public se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 2.500 lei;
 2. s)  Neefectuarea   de   către   executant   a   lucrărilor   de   salubrizare   a   domeniului   public   şi   a amplasamentelor  organizărilor  de  şantier  aprobate,  atât  pe  parcursul  derulării  lucrărilor  edilitar  – gospodăreşti cât şi la finalizarea lor, se sancţionează cu  amendă  de  la  000  la  2.000  lei pentru persoanele fizice şi de la 2.000  la 2.500 lei pentru persoanele juridice;
 3. t) Necurăţarea, acoperirea, obturarea şanţurilor de ape pluviale, rigolelor de colectare, a podeţelor şi tuburilor de beton din faţa imobilelor, pe întreaga lungime aferentă proprietăţii, dacă prin aceasta se provoacă staţionarea sau revărsarea apelor pe căile publice sau pe alte terenuri, se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei pentru persoanele fizice şi de la 1.000 la 2.500 lei pentru persoanele juridice;
 4. u) Staţionarea, amplasarea utilajelor agricole sau a altor mijloace de transport precum şi depozitarea diferitelor materiale mai mult de 48 de ore pe trotuar sau marginea străzii pe domeniul public se sancţionează cu amendă de la 500 la 1.000 lei;
 5. v) Păşunatul  în  alte  locuri  decât  cele  declarate  şi  administrate  ca  păşuni  sau  utilizarea  păşunii comunale de persoane neautorizate se sancţionează cu amendă de la 200 la 1.000 lei;
 6. x) Nerespectarea  limitei  de  vârstă  inscripţionată  pe  echipamentele  sau  panoul  de  informare  al terenurilor de joacă, nepăstrarea curăţeniei în spaţiile de joacă, intrarea în spaţiul de joacă cu câini şi biciclete, consumarea de băuturi alcoolice în spaţiul de joacă, staţionarea în grupuri, pentru alt motiv decât cel de agrement se sancţionează cu amendă de la 200 la 400 lei;
 7. y) Distrugerea sau  mutarea  echipamentelor  şi   împrejmuirii  spaţiului  de  joacă  pentru  copii, nerespectarea se sancţionează cu amendă de la 500 la 1.000 lei;
 8. z) Nerespectarea prevederilor  şi  condiţiilor  privind  arderea  miriştilor,  a  vegetaţiei  uscate  şi  a resturilor vegetale se sancţionează cu amendă de la 200 la 400 lei pentru persoanele fizice şi de la 000 la 2.500 lei pentru persoanele juridice.

 

CAP. II   RESPECTAREA ORDINII  ŞI  LINIŞTII  PUBLICE

 

ART. 5. Pentru asigurarea unui climat de ordine şi liniste publică necesar desfăşurării normale a activităţii economice,  sociale,  culturale  şi  pentru  promovarea  unor  relaţii  civilizate  în  viaţa  cotidiană,  cetăţenii sunt obligaţi sa aibă un comportament civic, moral şi responsabil, în spiritul legilor ţării şi al normelor de convieţuire socială.

            ART. 6.  (1) Constituie  contravenţii  în  domeniul  respectării  ordinii  şi  liniştii  publice  faptele  săvârşite  de persoanele fizice şi se sancţionează cu amendă, după cum urmează :

 1. a) Săvârşirea în public de fapte, acte sau gesturi, obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, ameninţări cu acte de violenţă împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natura să tulbure ordinea şi liniştea publică sau să provoace indignarea cetăţenilor ori să lezeze demnitatea şi onoarea acestora sau a instituţiilor publice se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei.
 2. b)  Apelarea,  în  mod  repetat,  la  mila  publicului,  de  către  o  persoana  aptă  de  muncă,  precum  şi determinarea unei persoane la săvârşirea unor astfel de fapte se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei.
 3. c) Aruncarea asupra unei persoane, construcţii sau asupra unui mijloc de transport cu obiecte de orice  fel,  cu  substanţe  inflamante,  iritant-lacrimogene  sau  cu  efect  paralizant,  corosive  sau  care murdaresc, dacă nu s-au produs vătămări ale integrităţii corporale sau sănătăţii ori pagube materiale se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei.
 4. d) Atragerea de persoane, sub orice forma, săvârşită în localuri, parcuri, pe străzi sau în alte locuri publice în vederea practicării de raporturi sexuale cu acestea spre a obţine foloase materiale, precum şi îndemnul  sau  determinarea,  în  acelaşi  scop,  a  unei  persoane  la  săvârşirea  unor  astfel  de  fapte  se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei.
 5. e)  Pătrunderea,  cu  încălcarea  normelor  legale  de  acces,  în  sediile  autorităţilor  publice  locale, instituţiilor publice, instituţiilor de învăţământ şi spaţiilor aparţinând acestora, indiferent de destinaţia lor se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei.
 6. f)   Nerespectarea   măsurilor   de   ordine   sau   a   regulilor   stabilite   pentru   buna   desfăşurare   a manifestărilor cultural-sportive se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei.
 7. g) Refuzul consumatorului de a părăsi un local public în care se consumă băuturi alcoolice, după ora de închidere sau la cererea indreptăţită a unui salariat al localului se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei.
 8. h)  Servirea  cu  băuturi  alcoolice,  în  localurile  publice,  a  consumatorilor  aflaţi  în  vădită  stare  de ebrietate, precum şi a minorilor se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei.
 9. i) Provocarea ori participarea efectivă la scandal, în locuri sau localuri publice se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei.
 10. j) Tulburarea, fără drept, a liniştii locuitorilor, de către orice persoană, prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare în localurile sau  în  sediile  persoanelor  juridice,  în  locuinţele  persoanelor  fizice  sau  în  oricare  loc  din  imobile  cu destinaţie de locuinţe ori situat în imediata vecinătate a acestora sau efectuarea de lucrări de orice fel, generatoare de zgomot, după ora 20.00, se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei.
 11. k) Organizarea de petreceri cu caracter privat şi utilizarea de aparatură muzicală la intensitate de natură  a  tulbura  liniştea  locuitorilor,  în  corturi,  alte  amenajări  sau  în  spaţiu  neacoperit,  situate  în perimetrul  apropiat  imobilelor  cu  destinaţia  de  locuinţe  sau  cu  caracter  social,  în  mediul  urban  se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei.
 12. l) Alungarea din locuinţa comună a soţului sau soţiei, părintelui, a copiilor, precum şi a oricărei alte persoane aflate în întreţinere se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei.
 13. m) Nerespectarea măsurilor de ordine luate de organele competente în caz de calamitati naturale sau alte pericole publice se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei.
 14.  n)    Împiedicarea,  sub  orice  formă,  a  organelor  însărcinate  cu  menţinerea  ordinii  publice  de  a-şi îndeplini obligaţiile de serviciu privind legitimarea sau conducerea unei persoane la sediul poliţiei ori al altui organ de stat sau de a lua măsurile necesare pentru menţinerea ori restabilirea ordinii publice se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei.

(2)  În cazurile în care faptele prevăzute la lit. a), c) şi i) ale art. 8 sunt săvârşite în incinta unei instituţii de învăţământ sau a cabinetelor medicale din localităţile comunei, sancţiunile aplicabile sunt amenzile de la 1.000 lei la 3.000 lei.

 

CAP. III   ÎNTREŢINEREA  CURĂŢENIEI, SALUBRIZAREA, CONSERVAREA  ŞI  PROTECŢIA  MEDIULUI  ÎNCONJURĂTOR

 

ART. 7. Cetăţenii  şi  persoanele  juridice  sunt  obligaţi  să  respecte  întocmai  măsurile  stabilite  de  primărie pentru  asigurarea  igienei  publice  şi  salubrităţii  localităţii,  precum  şi  regulile  elementare  de  igienă  în gospodăria, incinta sau locuinţa proprie, astfel încât să nu creeze disconfort vecinilor şi să nu constituie pericol pentru sănătatea publică a comunităţii.

            ART. 8. Resturile  vegetale  rezultate  din  curăţarea  grădinilor  şi  curţilor  se  vor  depozita  şi  composta  pe terenurile  (curţi,  grădini)  persoanelor  fizice  sau  juridice.  Resturile  vegetale  ambalate  în  saci  sau  alţi recipienţi nu se colectează de către operatorul de salubrizare.

            ART. 9. Constituie contravenţii în domeniul  întreţinerii  curăţeniei,  salubrizării,  conservării  şi  protecţiei mediului înconjurător faptele săvârşite de persoanele juridice şi fizice şi se sancţionează cu amendă, după cum urmează :

 1. a) Abandonarea deşeurilor, a ambalajelor sau a deşeurilor rezultate din activităţile economice sau din demolări de construcţii pe spaţiile verzi, căile de comunicaţie, în locuri publice sau pe orice terenuri virane de lângă drumurile publice, drumurile agricole, malul Turului, Egherului aparţinând domeniului public sau privat al comunei sau aflate în proprietate privată, se sancţionează cu amenzi de la 500 la 1.000 lei pentru persoane fizice şi de la 1.500 la 2.500  lei pentru persoanele juridice.
 2. b) Depozitarea pe domeniul public a resturilor vegetale rezultate din curăţarea grădinilor şi curţilor se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 lei.
 3. c) Introducerea în recipienţii destinaţi colectării selective a altor tipuri de deşeuri, se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 lei.
 4. d) Degradarea  recipienţilor  pentru  colectarea  selectivă  a  deşeurilor  sau  a  coșurilor  stradale amplasaţi pe domeniul public se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 lei;
 5. e)  Nepermiterea  accesului   personalului  operatorului  căruia  Primăria  i-a  atribuit  activitatea  de deratizare,  dezinsecţie  şi/sau  dezinfecţie,  în  locurile  unde  urmează  să  se  realizeze  operaţia,  se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei.
 6. f) Deteriorarea spaţiilor verzi sau a plantaţiilor de orice fel prin smulgere, rupere, tăiere, călcarea sau  efectuarea  de  tăieri  neautorizate  de  arbori,  din  zonele  aparţinând  domeniului  public,  se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei.
 7. g) Murdărirea domeniului public ca urmare a activităţilor de încărcare – descărcare a mijloacelor de transport sau prin scurgerea din vehicul în timpul transportului de materiale de construcţie, pământ sau alte materiale, se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei;
 8. h)  Aruncarea  hârtiilor,  ambalajelor,  ţigărilor  sau  a  cojilor  de  seminţe  de  către  pietoni  sau  din autoturisme pe trotuare, carosabil, zonele verzi sau pe terenurile de joacă se sancţionează cu amendă de la 100 la 300 lei;
 9. i) Răspândirea neorganizată, direct pe sol (curţi, grădini, străzi, locuri riverane ş.a.) sau în bazinul natural al Turului şi Egherului a apelor  uzate  menajere,  fecaloid-menajere  şi  industriale  se  sancţionează  cu amenzi de la 500 la 1.000 lei pentru persoane fizice şi de la 800 la 2.500 lei pentru persoane

 

 

CAP. IV   REGULI ŞI OBLIGAŢII PRIVIND CREŞTEREA ANIMALELOR

 

ART. 10. (1) În gospodăriile unde nu sunt asigurate racordurile de apă curentă şi canalizare printr-un sistem centralizat de distribuţie, adăposturile pentru creşterea animalelor în curţile persoanelor particulare, de cel mult 6 capete în total (ovine, caprine, porcine, bovine, cabaline) şi cel mult 50 de păsări se amplasează la cel puţin 10 m de cea mai apropiată locuinţă învecinată şi se exploatează astfel încât să nu producă poluarea mediului şi risc pentru sănătatea vecinilor, cu obligaţia respectării condiţiilor de biosecuritate.

(2) În  gospodăriile  unde  sunt  asigurate  racordurile  la  sistemul  centralizat  de  apă  curentă  şi canalizare, adăposturile de animale de cel mult două capete cabaline, 5 capete bovine, 15 ovine sau caprine, 5 capete porcine şi cel mult 50 de păsări se amplasează la cel puţin 10 m de cea mai apropiată locuinţă învecinată şi se exploatează astfel încât să nu producă poluarea mediului şi risc pentru sănătatea vecinilor, cu obligaţia respectării condiţiilor de biosecuritate.

ART. 11. Distanţele  minime  de  protecţie  sanitară  între  teritoriile  protejate  şi  unităţile  de  creştere  a animalelor care produc disconfort şi riscuri asupra sănătăţii populaţiei sunt următoarele:

– Ferme de cabaline, între 6-20 capete:   50 m

– Ferme de cabaline, peste 20 capete:   100 m

– Ferme şi crescătorii de taurine, între 6-50 capete:   50 m

– Ferme şi crescătorii de taurine, între 51-200 capete:   100 m

– Ferme de păsări, între 51-100 de capete:   50 m

– Ferme de păsări, între 101-5.000 de capete:   500 m

– Ferme de ovine, caprine:   100 m

– Ferme de porci, între 7-20 de capete:   100 m

– Ferme de porci, între 21-50 de capete:   200 m

– Ferme de porci, între 51-1.000 de capete:   500 m

– Adăposturi pentru animale, inclusiv comunitare:   100 m

– Platforme pentru depozitarea dejecţiilor animale din exploataţiile zootehnice, platforme comunale: 500 m

– Platforme pentru depozitarea dejecţiilor porcine: 1.000 m

ART. 12. (1)  Adăposturile  pentru  animale  şi  păsări  din  gospodăriile  cetățenilor  trebuie  amplasate la o distanţă de minim 10 m faţă de clădirile de locuit din vecinătate, respectând următoarele condiţii:

– existenţa unei fose septice betonate şi acoperite etanş;

– asigurarea în permanenţă a curăţenie a adăposturilor şi a curţilor în care se realizează deţinerea

şi creşterea animalelor şi păsărilor;

– executarea lucrărilor de dezinsecţie, deratizare şi dezinfecţie, periodic sau ori de câte ori este nevoie, prin societăţi comerciale specializate în executarea a lucrărilor DDD;

– deţinerea acestora strict pe proprietate şi luarea măsurilor de împiedicare a accesului liber pe domeniul public;

– gestionarea corespunzătoare a deşeurilor de origine animală, fără a crea impact asupra mediului sau disconfort de orice fel vecinilor;

(2) Stupii de albine din gospodăriile cetăţenilor trebuie amplasaţi la o distanţă de minim 10 m faţă

de clădirile de locuit sau gardul din vecinătate.

(3) Organele de specialitate ale primăriei comunei Agriş, prin poliţia locală, respectiv personalul de control ale instituţiilor de stat abilitate (Poliţia, Direcţia de Sănătate Publică, Garda de mediu) vor efectua verificări pentru a  constata  îndeplinirea condiţiilor impuse pentru creşterea animalelor şi păsărilor.

(4) Cetăţenii sunt obligaţi să permită accesul reprezentanţilor organelor de control abilitate pentru a efectua controale periodice în perimetrele vizate de prezenta hotărâre.

ART. 13. (1) Persoanele juridice şi fizice sunt obligate să desfiinţeze grajdurile, coteţele şi alte adăposturi construite ilegal sau care nu respectă prevederile prezentei hotărâri, până la 31 decembrie  2018.

(2) Persoanele juridice şi fizice sunt obligate să asigure reamplasarea stupilor de albine conform prevederilor art. 13 alin. (2) în termen de o lună de la intrarea în vigoare a prezentelor reglementări.

ART. 14. (1) Constituie contravenţii în domeniul obligaţiilor privind creşterea animalelor faptele săvârşite de persoanele juridice şi fizice şi se sancţionează cu amendă, după cum urmează :

 1. a) Lăsarea în stare liberă pe căile publice a animalelor sau păsărilor se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei.
 2.  b)  Sacrificarea  animalelor  (porci,  viţei,  miei  )  pe  spaţiile  publice  (străzi,  trotuare,  parcări, parcuri, zone verzi etc.) se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei.
 3. c) Lăsarea în libertate sau accesul fără botniţă, lesă şi zgardă sau ham, în locuri şi localuri accesibile publicului, a câinilor sau a altor animale de companie care prezintă pericol pentru integritatea corporală a cetăţenilor se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei.
 4. d)  Nerespectarea  normelor  generale  de  curăţenie,  igienă  şi  întreţinerea  în  condiţii  optime  a spaţiului comun de către proprietarii şi deţinătorii de animale se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei.

(2)  Nerespectarea termenelor stabilite în art. 14 se sancţionează cu amendă de la 200 la 500 de lei pentru persoane fizice şi de la 500 la 1.000 lei pentru persoane juridice.

 

CAP. V   CONSTATAREA  CONTRAVENŢIILOR ŞI CĂILE DE ATAC

 

ART. 15. Contravenţiile  prevăzute  în  prezenta  hotărâre  se  constată  de  către  reprezentanţii  primăriei comunei  Agriş:  poliţia  locală,  respectiv  de  împuterniciţii  primarului  din  cadrul  personalului  primăriei comunei,  respectiv  de  personalul  de  control  ale  instituţiilor  de  stat  abilitate  (Poliţia,  Jandarmeria, Direcţia de Sănătate Publică, Garda de Mediu).

            ART. 16. (1) Contravenientul este obligat să prezinte agentului constatator, la cererea acestuia, actul de identitate, iar în cazul cetăţenilor străini, persoane fără cetăţenie sau a cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate seria şi numărul paşaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberării acestuia şi statul emitent.

(2) Contravenţiile se constată prin proces verbal, ce va fi înmânat sau, după caz, comunicat în copie contravenientului în termen de cel mult 15 zile de la data încheierii. Comunicarea se va face de către  organul  care  a  aplicat  sancţiunea.  În  cazul  în  care  contravenientul  nu  este  prezent  sau,  deşi prezent, refuză să semneze procesul verbal, comunicarea acestuia precum şi înştiinţarea de plată se face de către agentul constatator în termen de cel mult o lună de la data încheierii.

(3) Dacă contravenientul a fost obligat şi la plata de despăgubiri, odată cu procesul verbal i se va comunica şi înştiinţarea de plată pe care se va face menţiunea  cu privire la obligativitatea achitării amenzii şi, după caz, a despăgubirii în termen de 15 zile de la comunicare, în caz contrar urmând să se procedeze la executarea silită.

            ART. 17. Împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei se poate formula plângere în termen de 15  zile  de  la  data  înmânării  sau  comunicării  acesteia,  potrivit  Ordonanţei  Guvernului  nr.  2/2001, actualizată,  privind regimul juridic al contravenţiilor.

            ART. 18. (1) Punerea în executare a amenzii şi a despăgubirilor se va face de către organul din care face parte agentul constatator dacă nu s-a promovat calea de atac împotriva procesului verbal.

(2) În vederea executării amenzii, organele menţionate mai sus vor comunica din oficiu organelor de specialitate, conform prevederilor legale privind executarea silită a creanţelor bugetare, în a căror rază  teritorială  domiciliază  sau  îşi  are  sediul  contravenientul,  procesul  verbal  de  constatare  a contravenţiei şi aplicare a sancţiunii, neatacat în termen.

ART. 19. (1) Prevederile  prezentei  hotărâri  se  completează  cu  dispoziţiile  Ordonanţei  Guvernului  nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)  Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului- verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii.

 

CAP. VI   DISPOZIŢII FINALE

 

ART. 20. Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 15 de zile de la aducerea la cunoştinţa publică.

            ART. 21. Pe   data   intrării   în   vigoare   a   prezentei   hotărâri   se   abrogă   H.C.L. nr. 18/2005  privind stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii.

            ART. 23. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primăria comunei Agriş.

ART. 24. Prezenta hotărâre se comunică Primarului comunei Agriş, Postului de poliţie rurală Agriş, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare şi se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare, postare pe pagina de internet oficială a comunei Agriş şi prin tipărire şi distribuire la persoanele juridice şi gospodăriile cetăţenilor.

 

 

 

                                PRIMAR                               

Marton Zsuzsanna