Mail
Articole recente

Informaţii utile – Autorizaţia de construire

Informaţii utile – Autorizaţia de construire

Informaţii generale

 

Începerea construirii înaintea obtinerii autorizatiei de constructie, chiar dacã s-a emis Certificatul de urbanism, se sanctioneazã conform legii.

Orice constructie care are acoperis, chiar dacã nu s-a finalizat constructia, aceasta trebuie anuntatã la primãria comunei Agriş la departamentul de Taxe si Impozite. Acest lucru trebuie fãcut chiar dacã autorizatia de construire este încã valabilã, deoarece odatã cu montarea acoperisului, clãdirea este consideratã locuibilã si trebuie impozitatã ca atare, indiferent dacã este finisatã sau nu. În caz contrar se pot aplica sanctiuni.

Dacã la expirarea Autorizatiei de constructie încã nu ati finalizat constructia aveti obligatia de a prelungi autorizatia.

Prelungirea  Autorizatiei de construire/demolare se face cu maxim 15 zile inainte de data expirarii acestora.

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire care urmează a fi folosită ca locuinţă sau anexă la locuinţă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii.

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier.

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie.

 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afisaj, a firmelor şi rec1amelor este de 8,00 lei pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie.

 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie decât cele prevăzute până în prezent este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv instalaţiile aferente.

Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egala cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea autorizaţi ei iniţiale.

 

Autorizaţia de construire

 

Este actul de autoritate al administratiei publice locale pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor prevazute de lege, referitoare la amplasarea, proiectatrea, executarea si functionarea constructiilor proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii se intocmeste pentru:

– autorizarea executariii lucrarilor de construire-P.A.C.

– autorizarea executariii lucrarilor de desfiintare- P.A.D.

– autorizarea executarii organizarii lucrarilor- P.O.E.

 

ACTE NECESARE pentru P.A.C.:

 

 1. Cerere tip cu Anexa (se descarca de pe acest site de la secţiunea formulare sau de la biroul de urbanism al primăriei Agriş)
 2. Copie Certificat Urbanism
 3. Titlu asupra imobilului
 4. Declaratie notariala ca imobilul (teren si constructii) nu face obiectul unui litigiu, aflat pe rolul instantelor judecatoresti

5.Proiectul pentru executarea lucrarilor de construire-P.A.C. , intocmit conform Anexei 1 la Legea nr.50/1991 republicata in 2004 -CONTINUTUL –CADRU al proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, (se depune in 2 exemplare – Proiectul pentru autorizarea lucrarilor este extras din proiectul tehnic pentru executia lucrarilor, se elaboreaza de cadre tehnice cu pregatire superioara numai in domeniul arhitecturii, constructiilor si instalatiilor si se verifica de verificatori de proiecte atestati.

 1. Avizele si cordurile cerute prin certificatul de urbanism

 

Pentru ce construcţii am nevoie de autorizaţie de construire?

 

Conform Legii 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, la:

“Art. 3. – (1) Constructiile civile, industriale, agricole, cele pentru sustinerea instalatiilor si utilajelor tehnologice, pentru infrastructura de orice fel sau de oricare alta natura se pot realiza numai cu respectarea autorizatiei de construire, precum si a reglementarilor privind proiectarea si executarea constructiilor, pentru:

a)lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel, precum si a instalatiilor aferente acestora, cu exceptia celor prevazute la art. 11;

b)lucrari de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, care urmeaza sa fie efectuate la constructii reprezentand monumente istorice, inclusiv la anexele acestora, identificate in acelasi imobil – teren si/sau constructii, la constructii amplasate in zone de protectie a monumentelor si in zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la constructii cu valoare arhitecturala sau istorica deosebita, stabilite prin documentatii de urbanism aprobate;

c)lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare si reabilitare privind caile de comunicatie de orice fel, drumurile forestiere, lucrarile de arta, retelele si dotarile tehnico-edilitare, bransamente si racorduri la retele de utilitati, lucrarile hidrotehnice, amenajarile de albii, lucrarile de imbunatatiri funciare, lucrarile de instalatii de infrastructura, lucrarile pentru noi capacitati de producere, transport, distributie a energiei electrice si/sau termice, precum si de reabilitare si retehnologizare a celor existente;

d)imprejmuiri si mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri, locuri de joaca si agrement, piete si alte lucrari de amenajare a spatiilor publice;

 

e)lucrari, amenajari si constructii cu caracter provizoriu necesare in vederea organizarii executarii lucrarilor, in conditiile prevazute la art. 7 alin. (1) si (13);

f)organizarea de tabere de corturi, casute sau de rulote;

g)lucrari de constructii cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, copertine si pergole situate pe caile si spatiile publice, anexe gospodaresti, precum si anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate in extravilan;

h)cimitire – noi si extinderi.

 

Pentru ce construcţii NU am nevoie de autorizaţie de construire?

 

Conform Legii 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, la:

Art. 11. – (1) Se pot executa fara autorizatie de construire urmatoarele lucrari care nu modifica structura de rezistenta si/sau aspectul arhitectural al constructiilor:

 1. a) reparatii la imprejmuiri, acoperisuri, invelitori sau terase, atunci cand nu se schimba forma acestora si materialele din care sunt executate;
 2. b) reparatii si inlocuiri de tamplarie interioara si exterioara, daca se pastreaza forma, dimensiunile golurilor si tamplariei, inclusiv in situatia in care se schimba materialele din care sunt realizate respectivele lucrari, cu exceptia cladirilor declarate monumente istorice, in conditiile legii;
 3. c) reparatii si inlocuiri de sobe de incalzit;
 4. d) zugraveli si vopsitorii interioare;
 5. e) zugraveli si vopsitorii exterioare, daca nu se modifica elementele de fatada si culorile cladirilor;
 6. f) reparatii la instalatiile interioare, la bransamentele si racordurile exterioare, de orice fel, aferente constructiilor, in limitele proprietatii, montarea sistemelor locale de incalzire si de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum si montarea aparatelor individuale de climatizare si/sau de contorizare a consumurilor de utilitati;
 7. g) reparatii si inlocuiri la pardoseli;
 8. h) lucrari de reparatii, inlocuiri ori reabilitari fara modificarea calitatii si formei arhitecturale a elementelor de fatada, daca aceste lucrari nu se executa la constructiile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b), astfel:
 9. finisaje interioare si exterioare – tencuieli, placaje, altele asemenea;
 10. trotuare, ziduri de sprijin ori scari de acces;
 11. lucrari de reabilitare energetica a anvelopei si/sau a acoperisului – daca nu se schimba sistemul constructiv al acestuia, respectiv terasa/sarpanta – la cladiri de locuit individuale cu cel mult 3 niveluri, care nu sunt monumente istorice clasate sau in curs de clasare, respectiv situate in afara zonelor de protectie a monumentelor si/sau a zonelor construite protejate stabilite potrivit legii;
 12. i) lucrari de intretinere la caile de comunicatie si la instalatiile aferente;
 13. j) lucrari de investigare, cercetare, expertizare, conservare si restaurare a componentelor artistice ale constructiilor prevazute la art. 3 lit. b), cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor si al autoritatii administratiei publice judetene sau locale, dupa caz;
 14. k) lucrari de foraje si sondaje geotehnice pentru constructii de importanta normala sau redusa, situate in afara zonelor de protectie instituite pentru zacaminte acvifere;
 15. l) lucrari de constructii funerare subterane si supraterane, cu avizul administratiei cimitirului.
 16. m) lucrari de compartimentare provizorie nestructurala.

(2) Se pot executa fara autorizatie de construire si lucrari pentru amplasarea de tonete, pupitre acoperite sau inchise, destinate difuzarii si comercializarii presei, cartilor si florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fara fundatii si platforme, precum si fara racorduri si/sau bransamente la utilitati urbane, cu exceptia energiei electrice.

 

TAXA DE REGULARIZARE pentru AUTORIZATIA de CONSTRUIRE (la terminarea lucrarii)

 

ACTE NECESARE:

 1. Pentru persoane fizice:

– Autorizatia de construire

– Documentatia tehnica

– Proces-verbal de receptie

 1. Pentru persoane juridice:

– Autorizatia de construire

– Documentatia tehnica

– Proces-verbal de receptie

– Nota contabila